หน่วยตรวจสอบภายใน

นาย วัฒนะ อินไข
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน