กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
นางวันเพ็ญ อุดมทรัพย์
ครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
นายส่งเสริม ช่วยทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวฐนิดา ต่อโชติ
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 นางสาวอรวรรณ อ้นเกษม
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววรรณภา เครือเตจ๊ะ
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
นางสาวเขมณัฏฐ์ ธนเจริญทิพย์
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน
นายสุธี ทรัพย์ดี
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ