กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายคมน์ รัศมีโรจน์
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอารีซา บอเถาะ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวชัชชญา มานะประสพสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวฐานิดา เพชรล่อเหลียน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสุชาดา ชัยบัวคำ
พนักงานราชการ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวภัททิยา พรมบุญแก้ว
พนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(พนักงานธุรการ)
นางสาวอรวรรณ สีหัสสา
พนักงานราชการ
นักทรัพยากรบุคคล
นายภพธรรม ศรีงาม
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล