ข้อมูลผู้บริหาร

นายวรพจน์ สิงหราช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
TEL. 02-382-6100
Email: Warapote.sing@hotmail.com
นายวัชรินทร์ โตขาว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ

TEL. 02-382-6100
E-mail: rinbio@hotmail.com
ว่าที่ร.ต.สรวิชญ์ รางเงิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
TEL. 02-382-6100
Email:sorawitranngngen@gmail.com