กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสายทิพย์ พาสกล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวลัดดาวัลย์ พลแสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนุรมี สาแม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์
พนักงานราชการ
 นักวิชาการศึกษา
นางสาวอิสราภรณ์ บุญเกิดมา
พนักงานราชการ 
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวกรรณิกา รวยพินิจ
ลูกจ้างเหมาบริการ
พนักงานพิมพ์ดีด