ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
การมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย 8 มิติการขับเคลื่อน22 นโยบายการบริหารจัดการ ร่วมกับการติดตามการดำเนินการตามนโยบาย “โรงเรียนดี มีความสุข”และการตรวจสอบเงินอุดหนุนและรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ณ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี และ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
การมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย 8 มิติการขับเคลื่อน22 นโยบายการบริหารจัดการ ร่วมกับการติดตามการดำเนินการตามนโยบาย “โรงเรียนดี มีความสุข”และการตรวจสอบเงินอุดหนุนและรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง และ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์
การมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย 8 มิติการขับเคลื่อน22 นโยบายการบริหารจัดการ ร่วมกับการติดตามการดำเนินการตามนโยบาย “โรงเรียนดี มีความสุข”และการตรวจสอบเงินอุดหนุนและรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ และ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
การมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย 8 มิติการขับเคลื่อน22 นโยบายการบริหารจัดการ ร่วมกับการติดตามการดำเนินการตามนโยบาย “โรงเรียนดี มีความสุข”และการตรวจสอบเงินอุดหนุนและรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
การมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย 8 มิติการขับเคลื่อน22 นโยบายการบริหารจัดการ ร่วมกับการติดตามการดำเนินการตามนโยบาย “โรงเรียนดี มีความสุข”และการตรวจสอบเงินอุดหนุนและรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และ โรงเรียนสมุทรปราการ
การมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย 8 มิติการขับเคลื่อน22 นโยบายการบริหารจัดการ ร่วมกับการติดตามการดำเนินการตามนโยบาย “โรงเรียนดี มีความสุข”และการตรวจสอบเงินอุดหนุนและรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม และ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
การมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย 8 มิติการขับเคลื่อน22 นโยบายการบริหารจัดการ ร่วมกับการติดตามการดำเนินการตามนโยบาย “โรงเรียนดี มีความสุข”และการตรวจสอบเงินอุดหนุนและรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม และ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
การมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย 8 มิติการขับเคลื่อน22 นโยบายการบริหารจัดการ ร่วมกับการติดตามการดำเนินการตามนโยบาย “โรงเรียนดี มีความสุข”และการตรวจสอบเงินอุดหนุนและรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียนป้อมนาคาชสวาทยานนท์
การมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย 8 มิติการขับเคลื่อน22 นโยบายการบริหารจัดการ ร่วมกับการติดตามการดำเนินการตามนโยบาย “โรงเรียนดี มีความสุข”และการตรวจสอบเงินอุดหนุนและรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ณ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
การมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย 8 มิติการขับเคลื่อน22 นโยบายการบริหารจัดการ ร่วมกับการติดตามการดำเนินการตามนโยบาย “โรงเรียนดี มีความสุข”และการตรวจสอบเงินอุดหนุนและรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี และ โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ“พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 24/2567
กิจกรรม รับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 23/2567
เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ไมโลส่งเสริมทักษะการกีฬาในโรงเรียน”(MILO School Sport Program Kick-off)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา 6 เดือน)
ศึกษาดูงานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อต่อต้านการทุจริต (เขตสุจริต)
รัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามธิบดินทร”ประจำปี 2567
การสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ตรวจเยี่ยมห้องสอบ
การสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ตรวจเยี่ยมห้องสอบ
ประชุมการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 7
การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน"สะพานสู่ภาษาจีน"
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี(รอบที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน)
การประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจงานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาของสำนักงานการบริการมัธยมศึกษา (SESA)
การติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบาย ลดภาระครูผู้ปกครอง นักเรียน โครงการสุขาดีมีความสุข
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ“พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 23/2567
ประชุมสภาการศึกษา (OEC Forum)ประจำปี พ.ศ. 2567
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี2567 จังหวัดสมุทรปราการ
ประชุมกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
การประชุมสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมติดตามการประเมิน ITA
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารปีการศึกษา 2567 และจัดทำ BIGDATA
รัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2567
สพม.สมุทรปราการ ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง “กิจกรรม ผู้เรียนเรียนรู้และมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn)”
สพม.สมุทรปราการ ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง“กิจกรรม สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพจิตของผู้เรียน”
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ“พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 22/2567
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาสพม.สมุทรปราการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
รับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การประชุม กลุ่มนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2567
ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบาย “โรงเรียนดี มีความสุข”
การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6
ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุข ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
“ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ”
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ“พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 21/2567
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”
การประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤษภาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวินัยข้าราชการครู
ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมครบรอบ 55 ปี
ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ครั้งที่ 4
ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
การประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ“พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 20/2567
การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน งานการเงินการบัญชี สำหรับสถานศึกษาในสังกัดใช้ในการประเมินตนเอง (Self Assessment)
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข
ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ“พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 19/2567
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะการวางแผนและองค์ความรู้ทางการเงินและการออม
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
กิจกรรม KICK OFF สุขาดี มีความสุข พร้อมกันทั่วประเทศ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษา โดยครอบครัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ“พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 18/2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2567
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
การประเมินประวัติและผลงานสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเรียนนวนินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2567
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
รัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2567
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด และ โรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ“พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 17/2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการเมินระดับนานาชาติ (PISA)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
การประเมินด้านความเหมาะสมกับ ตำแหน่งและวิชาชีพสำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประชุมอบรมบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อราชการสำคัญเร่งด่วนที่จะแจ้งให้ทราบและซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ“พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 16/2567
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ“พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 15/2567
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งของศึกษานิเทศก์ รอบ 6 เดือน
ชื่มชมนักเรียนทำความดีในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำ
ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2567
ประชุมเพื่อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567
การประเมินด้านความเหมาะสมในการนิเทศการศึกษา สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งของศึกษานิเทศก์ รอบ 6 เดือน
ประชุมพิจารณาและจัดสรรที่เรียนปีการศึกษา 2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก( Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
การประชุมทางไกล(Video Conference) เพื่อซักซ้อมดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
การแข่งขัน“กีฬาครูสัมพันธ์ สพม.สมุทรปราการเกมส์” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน มาตรฐานสากล (PISA)
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ 3)
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 13/2567
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา แบบออนไลน์ ประจำปี 2567
ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้ไขหนี้สินครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567
การประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2567
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเครื่อนนโบายการศึกษา
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้อำนวยโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ผ่านระบบ Zoom
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษาด้วยการบูรณาการ ความร่วมมือในระดับพื้นที่: เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตดี
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2567 ผ่านระบบ Video Conference
การคัดเลือกคลิปวิดีโอ เพื่อออกอากาศในรายการ “พฤหัสเช้า สพฐ.” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ดำเนินการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาตร์ ระดับนานชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สพม.สมุทรปราการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การอบรมการเรียนรู้ระบบออกแบบกราฟฟิกออนไลน์ ด้วยโปรแกรม (Canva) สู่การพัฒนางานด้านการศึกษา
สพม.สมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สพม.สมุทรปรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 11/2567 ผ่านระบบ Video Conference
การประชุมคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน เพื่อสรุปผลการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1
การสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 10/2567
ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ผ่านระบบ Zoom meeting
ประชุมคณะกรรมการคณะที่ 14 ประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด
รับรายงานตัวพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
พิธีทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ประชุมวางแผนและกำหนดรูปแบบการติดตามการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาจัดการเรียนดีมีความสุขของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
เข้าร่วมรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับรายงานตัวและพบปะปฐมนิเทศ ข้าราชการ 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( Digital testing)
ตรวจเยี่ยม สนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ O-NET ม.6
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 8/2567
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)
การประเมินด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ สำหรับคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
หลักสูตรที่มีความเหมาะสม และพัฒนาคุณภาพ ลูกเสือ-เนตรนารี
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรปราการ
ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
รับรายงานตัวและปฐมนิเทศรองผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
วันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ครบรอบ 31 ปี
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 7 /2567
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ลงตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ
ลงตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนบางพลีราชบำรุง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนวัดทรงธรรม
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2567
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ
การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม
ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
“วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors‘Day 2024”ณ Event Hall 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
สพม.สมุทรปราการ รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบ Video Conference
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
ตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2567
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมเพื่อติดตามผลและการดำเนินการทำงานของ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โรงเรียน ในสังกัดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาทบทวน ตัวชี้วัดความสำเร็จ จัดทำเครื่องมือติดตามการพัฒนาคุณภาพ สพม.
ประชุมหารือ ชี้แจงข้อเสนอโครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่ 2) โครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor: EEC)
กิจกรรม Open House "บ้านชมพูพันธุ์ทิพย์ 45 ปี โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ร่วมฟังสวดอภิธรรม คุณแม่สอาด แสงใหญ่ (คุณแม่ ผอ.บุศรินทร์ แสงใหญ่ ผอ.รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ) ณ วัดมหาวงษ์ ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567" ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
พิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 และ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ video conference
ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567
ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567
นายวรพจน์ สิงหราช ผอ.สพม.สมุทรปราการ และขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น
รับการรายงานตัวของ ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
การประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขอจัดตั้งกรมการมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติม
การหารือเพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างการทำงานและภารกิจของสำนักบริหารการมัธยมศึกษา ให้สอดคล้องตามภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ video conference
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันครูครั้งที่ 68 ประจำปีพ.ศ 2567 " ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข" เพื่อวางแผนจัดเตรียมงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2567
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567
การประชุมวางแผนการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการในพื้นที่ EEC (โรงเรียน - โรงงาน) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meetings
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ video conference
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง) เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ประชุมผู้ดูแลระบบศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
พิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท แก่นักกีฬา-นัก กรีฑา ในกิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพัฒนาบุคลิกภาพ"ด่านสำโรงเกมส์" ปีการศึกษา 2566
รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 9/2566 ผ่านระบบ Meeting Zoom ออนไลน์
ประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการที่ประสบความสำเร็จสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม.ราชบุรีจังหวัดราชบุรี
ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ สมป. กับ สพม.ราชบุรี
การประชุมคณะกรรมการ พิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูป 5 ปี ( ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ปฏิบัติราชการตามตำแหน่งหน้าที่ ณ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด สหกรณ์ต้นแบบในแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธที่ 3 การแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในงาน EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024 ณ กระทวงศึกษาธิการ
การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 09/2566
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประธานสหกรณ์ต้นแบบในแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอในบุธที่ 3 ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อท่านอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดงาน EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024
พิธีเปิดงาน Songtham open house 2023 ณ ของโรงเรียนวัดทรงธรรม
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออก
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2566
ปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประชุมร่วมกับกพร.เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงสร้างและภารกิจงานของสำนักบริหารการมัธยมศึกษา(สบม.)
รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 8/2566 ผ่านระบบ video conference
ประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ประชุมถึงเรื่องการ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะตามบริบทของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาสถานศึกษามัธยมศึกษา รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)
การจัดทำแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครู สพฐร่วมประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึ
ประชุม คณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ประชุมทางวิชาการเรื่องสภาวะการณ์ การศึกษาไทยในยุค Global Boiling
รับรายงานตัวและปฐมนิเทศเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รอบที่ 3
ประชุมกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว.16)
การประชุมเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งสำนักบริหารการมัธยมศึกษา(สบม.) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
รับรายงานตัวและปฐมนิเทศรองผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนานวัตกรรม ฯ ปีงบประมาณ 2567
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ มหาวัชรราชธิดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2566
การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย ประจำปี 2566
พิธีเปิดการอบรม โครงการเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 14
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2566
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ครั้งที่ 12/2566
อบรมตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 5/2566
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่11/2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..(ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 660/2564)
ร่วมพิธีทางศาสนาและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบิดาแห่งลูกเสือไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของ อบจ.สมุทรปราการ (เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา 66-70)
รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 4/2566 ผ่านระบบ video conference
สภาการศึกษา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ สร้างไทยสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม
มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566
ประชุมบูรณาการป้องกัน การก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ
รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ video conference
ประชุม กับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 3/2566
ประชุมพิจารณาความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และพิจารณาจัดเรียงลำดับเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สพฐ.
สัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี งบประมาณ 2566 เพื่อบรรจุได้แต่งตั้ง เข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรอบ 1 ปี
ประชุมวางแผนการดำเนินการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรม kick off การฉีดวัคซีน HPV "Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccine."
พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ” ครั้งที่ 2/2566 ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินและการบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรอบ 1 ปี
ร่วมพิธี ลงนาม บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (MOU) ในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
ร่วมกิจกรรมและเป็นคณะกรรมการการประเมินการประกวดงานขบวนแห่ผ้าแดงองค์พระสมุทรเจดีย์ในงานพระสมุทรเจดีย์ 2566
เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียน โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
แสดงความยินดี กับ ดร.อนิรุทร์ บุญเอื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม สพม.ฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร10ฯ
รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1
เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมคณะกรรมการแก้หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ.
การประชุมบุคลากรของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลงนาม MOU การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5
การประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ครั้งที่ 11/ 2566
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับอำเภอบางพลีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาศนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม " ระดับอำเภอ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ
ประชุมคณะกรรมการ กีฬาจังหวัดสมุทรปราการเพื่อรับทราบรายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48
ร่วมแสดงความยินดี นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.ร่วมแสดงความยินดี นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง
นายบุญเพชร วันนาอดีต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 แสดงความยินดี นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเ
การประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
แสดงความยินดีกับนายวรพจน์ สิงหราชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการไปรับหน้าที่ในตําแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้าย พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล่าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนงานแนะแนว Coaching
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
แสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เนื่องในโอกาสดำรง ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รับรายงานตัวและปฐมนิเทศการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
มอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”
การประเมินการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ SME
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการและโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชและโรงเรียนสมุทรปราการ
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรปราการ
การอบรมพัฒนาผู้สอบแข่งขันได้ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
งานนิทรรศการวิชาการและเปิดบ้านโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2566
อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566
ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
โครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประชุมสมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ สมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท)
วันคล้ายสถานปนาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ครบรอบ 85 ปี
เปิดการแข่งขันมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับชาติ ปีการศึกษา 2566
เปิดงาน "ROBINSON LIFESTYLE MUSIC CONTEST 2023"
การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอนและการสะท้อนผลการสอน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประชุมคัดเลือกสถานศึกษา "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)"
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งและระบบความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2566
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมทักษะและคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ครุฑ และศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าสมุทรปราการ
การประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา
วันสถาปนาโรงเรียนสมุทรปราการ ครบรอบ 140 ปี
การสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566
ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2566
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง เป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล ถ้วยพระราชทานฯ TYBI 2023
ประธานเปิดค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำเดือนมิถุนายน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสดุดีเชิดชูเกียรติ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ศูนย์สอบโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ตรวจเยี่ยมสนามสอบศูนย์สอบโรงเรียนสมุทรปราการ
การติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
กิจกรรมดำเนินการ “เขตพื้นที่สุจริต” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ครั้งที่ 1/2566
สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรปราการ ในการติดตามตรวจสอบการรับนักเรียน ของโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจนักเรียน และให้การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ของโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล และหลักกฎหมายมหาชน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำเดือนเมษายน
การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (กิจกรรมที่ 1 workflow) คู่มือปฏิบัติงาน
เป็นคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี
พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
ประชุมพิจารณาและจัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการเพื่อการต่อต้านการทุจริต
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำเดือนมีนาคม
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
ผอ.สพม.สมุทรปราการตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MOE Safety Center Platform”
เป็นประธานในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวในศตวรรษที่ ๒๑ “การพัฒนาทักษะการเผชิญปัญหาเชิงรุกของนักเรียนด้วยแนวคิดทฤษฎีการปรึกษา SFBT”
อบรมเชิงปฏิบัติการ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานนโยบาย การนำเข้าข้อมูลโครงการและการรายงานผลผ่านระบบ eMENSCR สพม.สมุทรปราการ
การติดตามการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตั้งใหม่ 20 เขต
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเพชรพูลเจริญฯ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ครบรอบ ๓๐ ปี
เยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-Net
ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล ของสพฐ.
ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6 /2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
นักเรียนสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้าร่วม กิจกรรมในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566
พิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเกียรติยศ “สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ลูกราชินี ศรีนวมินทร์”
ติดตามการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ติดตามการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
การประชุมพิจารณาการขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
แสดงความยินดีกับการมาปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดสมุทรปราการ และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
ประชุมครูแนะแนว ในสังกัด สพม.สมุทรปราการและทำข้อตกลงกับมูลนิธิเลิร์น โดยบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำเดือนธันวาคม
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.สมุทรปราการ ทุกโรงเรียน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม
ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565
พิธีปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์
เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้งานแพลตฟอร์ม OBEC Content Center ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุม ประเภทเนื้อหามากที่สุด
เปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำเดือนกันยายน
การประชุมปฏิบัติการสรุปโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมมีโฮเทล เอสเคป ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และรับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายงานระบบ KRS)
ให้โอวาทนักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
โครงการสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน ยึดมั่นธรรมาภิบาล ปีการศึกษา 2565
อบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต “รู้คิด รู้ทัน สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด”
ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญฯ ส.บ.ม.ท.
โครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2565
ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำเดือนสิงหาคม
ประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายศากบุตร อบรมคุณธรรม จริยธรรม ฯ
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน U16 ป.ด.อ.คัพ
ประธานการประชุมทางไกลคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฯ
ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เขตตรวจราชการที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ฯ
เป็นประธานในพิธีเปิดและชมการแสดงในกิจกรรมวิพิธทัศนาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง “วิพิธทัศนา ศิลปะสรรพสรรค์ อเนกอนันต์ล้ำค่าไทย” ประจำปี 2565
ปฐมนิเทศข้าราชการครู เปลี่ยนตำแหน่งตามผลการคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ร่วมงาน OBEC Big Move Big Data with HRMS ของ สพฐ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2565
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติฯ
ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคาร “หอประชุม 109 ปี บารมีหลวงพ่อปาน” และร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่ง สายงานผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย
ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Video conference
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและสงบฯ คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงฯ และประชุมคระกรรมการฯ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำเดือนกรกฎาคม
ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ เรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาธิบาล วุฒิสภา
ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
ประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี “ครบรอบ ๘๓ ปี”
ร่วมเป็นเกียรติการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ภาคกลาง ประจำปี 2565
ร่วมเป็นเกียรติรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
การประชุมอนุกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลคลูซัพพอร์ทเตอร์ X GOLDCITY X สพม.สป.ลีก U-17 By สมุทรปราการก้าวหน้า
ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำเดือนมิถุนายน
ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของ สพท. ผ่านระบบ VDO conference ครั้งที่ 6 เขตตรวจราชการที่ 8
ประชุมหารือเพื่อติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE จากคณะกรรมการระดับประเทศ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครู รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565
ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
ร่วมพิธีรับมอบอาคารโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี จาก ปตท.
เปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษร พระบรมราชินี
กิจกรรมค่ายพุทธบุตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
รับเกียรติบัตรโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนฯ
การอบรมเทคนิคการสอนแบบบันได 6 ขั้น สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
พิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ประเมินตาม ว21/2560
การสอบสัมภาษณ์ด้านสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาในสังกัด
เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการในสังกัด สพม.สมุทรปราการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565
ร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปรากา
รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) สัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๑)
ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565
เยี่ยมสนามสอบการจัดแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การรับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประชุมจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นิเทศรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ครู นักเรียนผู้มีผลงานดีเด่น ในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและวันเกียรติยศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่เรียนให้นักเรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ร่วมโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชกสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565
งานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย ในวันสงกรานต์
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference
ประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สารสนเทศและการสื่อสาร
พิธีเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงาน ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ร่วมพิธีวันระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565
การยื่นความจำนง กรณีให้ สพม.สมุทรปราการ จัดที่เรียนให้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป ของโรงเรียนในสังกัด สพม.สมุทรปราการ
การตรวจ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประชุมการดำเนินโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
การดำเนินการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประชุมการดำเนินการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐาน ความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center ระดับภูมิภาค
สอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย
ติดตามการจัดเตรียมสถานที่ในการสอบระบบ TCAS ณ สนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ติดตามการจัดเตรียมสถานที่ในการสอบระบบ TCAS ณ สนามสอบโรงเรียนสมุทรปราการ
ติดตามการจัดเตรียมสถานที่ในการสอบระบบ TCAS ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565
ตรวจเยี่ยมการสอบนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ตรวจเยี่ยมการสอบนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนสมุทรปราการ
ตรวจเยี่ยมการสอบนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ
การประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ e-MES
การประชุมสัมมนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ร่วมพิธี มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (อกศจ.)
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนแบบพิเศษ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด สพม.สมุทรปราการ
ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ
การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565
รับมอบหนังสือจาก บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด
การประชุมคณะกรรมการการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
การดำเนินการสอบ ภาค ก ภาค ข ในการสอบ “ครูผู้ช่วย” ณ สนามสอบโรงเรียนสมุทรปราการ
การดำเนินการสอบ ภาค ก ภาค ข ในการสอบ “ครูผู้ช่วย” ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
การดำเนินการสอบ ภาค ก ภาค ข ในการสอบ “ครูผู้ช่วย” ณ สนามสอบโรงเรียนสมุทรปราการ
การดำเนินการสอบ ภาค ก ภาค ข ในการสอบ “ครูผู้ช่วย” ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
ให้โอวาทและแสดงความยินดีกับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา จากสถาบันรัชต์ภาคย์
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565
การประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่ง เพื่อบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง “การดำเนินการสอบ ภาค ก ภาค ข ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย”
ต้อนรับ รองผู้อำนวยการ สพม.สมุทรปราการ
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาค ก ภาค ข ในการสอบ “ครูผู้ช่วย” ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาค ก ภาค ข ในการสอบ “ครูผู้ช่วย” ณ สนามสอบโรงเรียนสมุทรปราการ
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
การอบรมและพิจารณาสรรหาคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ
การดำเนินการจัดสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19
ประชุมการนำเข้าข้อมูลแผนงานโครงการในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน “ครูผู้ช่วย”
ร่วมประชุมมาตรการความปลอดภัย COVID-19 ในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (1 ปี)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (1 ปี)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (1 ปี)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (1 ปี)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (1 ปี)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (1 ปี)
ปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (1 ปี)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (1 ปี)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. (การย้ายปกติ) ประจำปี 2565
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (1 ปี)
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของสถาบันพระบรมราชชนก และสพม.สมุทรปราการ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (1 ปี) โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ
การประชุม คณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี การศึกษา 2564
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (1 ปี)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (1 ปี)
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Scientists ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ดำเนินกรอกข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
การติดตาม การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
การติดตาม การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
การดำเนินการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติ ในการเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการครู ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนในสังกัด สพม. 4 จังหวัด
การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สพม.สมุทรปราการ
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
การดำเนินการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติ ในการขอเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการครู ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ร่วมพิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
การดำเนินการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติ ในการขอเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการครู ณ โรงเรียนสมุทรปราการ
การดำเนินการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติ ในการขอเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการครู ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
การดำเนินการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติ ในการขอเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการ ของข้าราชการครู ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
อบรมการใช้อุปกรณ์ในการจัดประชุมผ่านระบบการสื่อสารทางไกล แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ใน สพม.สมุทรปราการ
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนสมุทรปราการ
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนสมุทรปราการ
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นิเทศพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
การติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมชี้แจง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
มอบทุนการศึกษา มูลนิธิพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ สมุทรปราการ (มสจ.) ประจำปี 2564
รับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ สมุทรปราการ (มสจ.) ประจำปี 2564
ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ นักเรียนโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฏร์อุทิศ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
รณรงค์เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิค - 19 และแถลงข่าวจังหวัดสมุทรปราการ
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ในสังกัดสพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ
นักเรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ในสังกัดสพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
เตรียมความพร้อมการประเมิน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2
นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง
นักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัม ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนสมุทรปราการ
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นักเรียนโรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On Site ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
พิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน และข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง สพม.สมุทรปราการ และสถานศึกษาในสังกัด สพม.สมุทรปราการ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ในสังกัดสพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
ผอ.สพม.สมุทรปราการ ให้โอวาทแก่ครูผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ
นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
ร่วมพิธีเปิดงานและผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2564
นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ ในโอกาสได้รับ เหรียญทอง จาก MALAYSIA INTERNATIONAL YOUNG INVENTORS OLYMPIAD 2021
แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ ในโอกาสที่ได้ย้ายเข้ารับตำแหน่งใหม่
มอบรางวัล สถานศึกษาที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา “PLC ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้
มอบรางวัล โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564
มอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพม.สมุทรปราการ
ประชุมผู้บริหาร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน
นักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
ตรวจเยี่ยมสถานที่ฉีดวัคซีน Pfizer โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน
นักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวันที่สอง
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ
ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดทรงธรรม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ
ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ในสังกัดสพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
พิธีเปิดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"
นักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวันที่สอง
นักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวันที่สอง
นักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวันที่สอง
นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวันที่ 2
นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
นักเรียนในสังกัดสพม.สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวันที่ 2
ร่วมพิธีเปิดโครงการ “kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.สมุทรปราการ
ประชุมผู้บริหารในสังกัด สพม.สมุทรปราการ
รับมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
สพม.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมค่ายออนไลน์เสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง Kid พิชิตปัญหา 2”ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์
สพม.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต”
ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่) 4 สายงาน
กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2564
กระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าว “ศธ.รวมพลังจัดการศึกษาปลอดภัย ใต้วิกฤตโควิดระลอกสาม”
สพฐ.เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
สพฐ. ปรับปฏิทินรับนักเรียนปี 2564 ใหม่ ศบค. เห็นด้วยเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิ.ย. 2564
สพม.สป.เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนงทางการดำเนินโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศโดยใช้รูปแบบการสื่อสารจากครูต่างชาติ Native Speaker วันที่ 2 เม.ย.64
เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 หน่วยงานการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ประชุมกลุ่มภาคีเครือข่ายบางนาตราดสามัคคี
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนสิริเบญญาลัย