มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยแยกเขตพื้นที่มาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา – สมุทรปราการ) จึงอ้างอิงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

[embeddoc url=”http://www.sesaosp.go.th/website/wp-content/uploads/2022/07/O42-ปีงบประมาณ-2564.pdf”]
  • การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา >>> Download
  • การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา >>> Download