คู่มือการให้บริการ

[embeddoc url=”http://www.sesaosp.go.th/website/wp-content/uploads/2022/07/แผนผังระบบดูแล.pdf”]
[embeddoc url=”http://www.sesaosp.go.th/website/wp-content/uploads/2022/07/ขั้นตอนการขออนุญาตโดยครอบครัว.pdf”]
[embeddoc url=”http://www.sesaosp.go.th/website/wp-content/uploads/2022/07/O14-คู่มือกลุ่มกฏหมายและคดี-1_compressed.pdf”]
[embeddoc url=”http://www.sesaosp.go.th/website/wp-content/uploads/2022/07/O14-คู่มือการให้บริการ-งานธุรการ-งานสวัสดิ-งานประชุม-งานประชาสัมพันธ์_compressed.pdf”]

[embeddoc url=”http://www.sesaosp.go.th/website/wp-content/uploads/2022/07/O14คู่มือมาตรฐาน-ยานพาหนะ_compressed.pdf”]

ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

[embeddoc url=”http://www.sesaosp.go.th/website/wp-content/uploads/2022/07/O14-Flow-Chart-ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและ.pdf”]

ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน