กลุ่มกฎหมายและคดี

นายคมน์ รัศมีโรจน์
ตำแหน่ง นิตกรชำนาญการชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี


นางสาวอิสราภรณ์ บุญเกิดมา
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
ช่วยปฏิบัติหน้าที่กลุ่มกฏหมายและคดี