กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสายทิพย์ พาสกล
ตำแหน่ง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
นางสาวอิสราภรณ์ บุญเกิดมา
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา