กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสงัด ประวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายแมน มั่นคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางอริสา สุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายมานพ จันทร์งาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายธีรยุทธ มาณะจักร์
ครูโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายอนันต์ กิจสคม
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายเลิศอนันต์ เพ็งอินทร์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนาลิน ก้อมวงค์
ครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา