กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายธีรทัศน์ ปิติภาคย์พงษ์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา