กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และการสื่อสาร

นางพรทิพย์ พิกุลทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

นายศรายุทธ พุทธศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

นางสาวบุศรา กุลานุสนธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

นางณิชกุล สิริมงคลกาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

นางสิริกร  บุญทัน
ครู โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

นายธวัชชัย พรมวงค์
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

นายทัตเทพ กู้ภูเขียว
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

นายวศิษฐ์พร  ชูศรีเพริศ
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ อินทโชติ
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ