กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายส่งเสริม ช่วยทอง
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายธีรทัศน์ ปิติภาคย์พงษ์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางอารีซา บอเถาะ 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางภัทชนก มุสิกิจมณี
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายประชา จันทรสมโภช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 นางสาวชัชชญา มานะประสพสุข
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสุชาดา ชัยบัวคำ
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวภัททิยา พรมบุญแก้ว
ตำแหน่งพนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(พนักงานธุรการ)
 นายอรรถธิวัฒน์ ทีเกาะ
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 นายภพธรรม ศรีงาม
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล