กลุ่มนโยบายและแผน

นายภัทรแสน แสนยะมูล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศุภนิดา มาลัยทอง
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ อินทโชติ
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่วยปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน