กลุ่มอำนวยการ

นายธีรทัศน์ ปิติภาคย์พงษ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวนลินี รักสวน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพัชรินทร์ เฉยสืบเจ็ก
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวภคมน พลรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฎิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุภาพ ทองเสือ
ตำแหน่ง แม่บ้านประจำสำนักงาน