กลุ่มอำนวยการ

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวชุมนุมพร พรหมเดช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นางสาวนลินี รักสวน
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวพัชรินทร์ เฉยสืบเจ็ก
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นายกิตติศักดิ์ แก้วไชยชาติ
ตำแหน่งพนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ(พนักงานขับรถยนต์)
นางสาวภคมน พลรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฎิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธนพล โกมลเมศ
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ นักประชาสัมพันธ์
นางสุภาพ ทองเสือ
ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง แม่บ้านประจำสำนักงาน