โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล และหลักกฎหมายมหาชน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 27 เมษายน 2566 ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและหลักฏหมายมหาชนสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ) ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและหลักกฎหมายมหาชน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ การดำเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์โครงการ