ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ครั้งที่ 1/2566

             วันที่  16 พฤษภาคม  2566  เวลา  09.00  น.    ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ครั้งที่ 1/2566  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  เนื่องจากมีข้อราชการสำคัญเร่งด่วน ดังนี้

              1. การดำเนินการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

              2. การแจ้งผลและการเตรียมการรับการประเมิน ติดตาม ในรูปแบบ On Site  ตามนโยบายของ สพฐ. ในรอบ 12 เดือน

              3. การแจ้งโครงการและกิจกรรมการดำเนินการร่วมกันของ Cluster 8 และเรื่องอื่น ๆ

เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 8 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน