การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (กิจกรรมที่ 1 workflow) คู่มือปฏิบัติงาน

      วันที่ 10 เมษายน 2566 ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิด“การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและหลักกฎหมายมหาชนสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (กิจกรรมที่1 workflow)” ระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และดำเนินการระยะที่ 2 ในวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะทำงานด้านกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะบรรณาธิการกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ