แผนการดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน