อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

นายสมศักดิ์ แก้วเสนา
ประธานอนุกรรมการ

 

นายวิชัย จันทร์จำรูญ

อนุกรรมการ

นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา

อนุกรรมการ

 

นายมณเฑียร โสภณ

อนุกรรมการ

 

นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์

อนุกรรมการ

นายธีรทัศน์ ทางทอง

อนุกรรมการ

 

นายสมเจต พูลมา

อนุกรรมการ

นายจิรพงษ์ ขันโท

อนุกรรมการ

 

นายสมชาย ทองสุทธิ์

อนุกรรมการ

 

นายณภัทร ศรีละมัย

อนุกรรมการ

 

นายวรพจน์ สิงหราช

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

นายวัชรินทร์ โตขาว

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

นายส่งเสริม ช่วยทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจและหน้าที่