หน่วยตรวจสอบภายใน

นาย วัฒนะ อินไข
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน