ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

  • สถิติการให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 2566 >>> Download

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริหารอและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ในระดับดีขึ้นไป