ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ที่โรงเรียนจำนวนนักเรียนชาย
(คน)
จำนวนนักเรียนหญิง
(คน)
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด(คน)
ขนาดโรงเรียน
1โรงเรียนสมุทรปราการ 1,511 1,990 3,501 ใหญ่พิเศษ
2โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว1,619 1,768 3,387 ใหญ่พิเศษ
3โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1,483 1,758 3,241 ใหญ่พิเศษ
4โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1,426 1,708 3,134 ใหญ่พิเศษ
5โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1,279 1,740 3,019 ใหญ่พิเศษ
6โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1,272 1,662 2,934 ใหญ่พิเศษ
7โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1,039 1,852 2,891 ใหญ่พิเศษ
8โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
1,387

1,375

2,762

ใหญ่พิเศษ
9โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1,383 1,323 2,706 ใหญ่พิเศษ
10โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1,243 1,451 2,694 ใหญ่พิเศษ
11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1,225 1,434 2,659 ใหญ่พิเศษ
12โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1,213 1,079 2,292 ใหญ่
13โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 980 1,122 2,102 ใหญ่
14โรงเรียนวัดทรงธรรม 1,032 994 2,026 ใหญ่
15โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 906 948 1,854 ใหญ่
16โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 937 875 1,812 ใหญ่
17 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 302 1,502 1,804 ใหญ่
18โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 802 677 1,479 กลาง
19โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 602 618 1,220 กลาง
20 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 634 549 1,183 กลาง
21โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา543 529 1,072 กลาง
22โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 338 278 616 กลาง
23โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
163 117 280 เล็ก
24โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี137 109 246 เล็ก
25โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 42 37 79 เล็ก
รวมทั้งหมด23,498 27,495 50,993

ดาวน์โหลดเอกสาร