การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

  • หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วันที่ 1 พฤษภาคม 2566)

  • การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 5 มกราคม 2566)

  • หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 17 สิงหาคม 2565)

  • รายงานการบริหารงานบุคคล 2565
  • รายงานความก้าวหน้า 2565