กลุ่มอำนวยการ

นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวชุมนุมพร พรหมเดช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนลินี รักสวน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวพัชรินทร์ เฉยสืบเจ็ก
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นายกิตติศักดิ์ แก้วไชยชาติ
ตำแหน่งพนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(พนักงานขับรถยนต์)
นางสาวภคมน พลรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฎิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธีรพร เผ่าวงศากุล
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานพิมพ์ดีด
นางสุภาพ ทองเสือ
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง แม่บ้านประจำสำนักงาน