กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และการสื่อสาร

ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ อินทโชติ
พนักงานราชการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธวัชชัย พรมวงค์
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
นายศุภวิชญ์ ศรีกาญจนา
ลูกจ้างเหมาบริการ
พนักงานพิมพ์ดีด
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ