กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายส่งเสริม ช่วยทอง
 นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา