กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายส่งเสริม ช่วยทอง
 นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายธีรทัศน์ ปิติภาคย์พงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอารีซา บอเถาะ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวชัชชญา มานะประสพสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวฐานิดา เพชรล่อเหลียน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสุชาดา ชัยบัวคำ
พนักงานราชการ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวภัททิยา พรมบุญแก้ว
พนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(พนักงานธุรการ)
นายภพธรรม ศรีงาม
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล