กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
นางสาวกวิยาศรณ์ แก้วทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพิชชาพร จังขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพรนิดา ชูวิโรจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวณัฎฐณิชา บุญอภิบาลนุกูล
นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวฐนิดา ต่อโชติ
พนักงานราชการ
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 นางสาวอรวรรณ อ้นเกษม
พนักงานราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววรรณภา เครือเตจ๊ะ
พนักงานราชการ
 นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเขมณัฏฐ์ ธนเจริญทิพย์
ลูกจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน
นายสุธี ทรัพย์ดี
ลูกจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ