กลุ่มนโยบายและแผน

นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายภัทรแสน แสนยะมูล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวิเชษฐ์ นนท์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวธนพร หอมอ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศุภนิดา มาลัยทอง
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ อินทโชติ
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ช่วยปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน