กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวชานิศรา แสงอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายธีร์ชนินทร์ แจ่มจำรัส
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1
 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาวชยากานต์ เปี่ยมถาวรพจน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 2
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
นายณภัทร ศรีละมัย
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ว่าที่เรือตรีทรงธรรม พลับพลา
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
นางสาววันวิสาข์ จิตต์สุภา
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัททิยา สุปินะ
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ช่วยราชการ สพฐ.
นายอุรุพงษ์ โคดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 
นางสาวจุฑารัตน์ รัตนบรรเทิงกูล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา