กลุ่มกฎหมายและคดี

นายคมน์ รัศมีโรจน์
นิติกรชำนาญการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวอิสราภรณ์ บุญเกิดมา
พนักงานราชการ 
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา