กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 • พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2542
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 • พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 • พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 • พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ถึง 3)
 • พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
 • พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 • พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) 2566

 • พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1 ถึง 4)
 • พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
 • การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)
  พ.ศ. 2562
 • พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1 ถึง 3)
 • พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
  พ.ศ. 2551
 • พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 • พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545
 • พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่8 พ.ศ.2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561

 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551-2554
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทวงศึกษาธิการ
 • กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
 • การศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

 • คำสั่ง สพฐ. ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555
 • ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 • รวมกฏหมายกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรอื่นนอกจากรัฐ (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง