ข้อมูลผู้บริหาร

นายวิทยา อรุณแสงฉาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
TEL. 02-382-6100
Email:Wittaya.sesaosp@gmail.com

นายวัชรินทร์ โตขาว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
TEL. 02-382-6100
E-mail: rinbio@hotmail.com

นายเทิดทูน วรวะไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
TEL. 02-382-6100
Email: 2511monggon@gmail.com

OIT 2