กลุ่มกฎหมายและคดี

นายคมน์ รัศมีโรจน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวนลินี รักสวน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ช่วยปฏิบัติหน้าที่กลุ่มกฏหมายและคดี