หน่วยตรวจสอบภายใน

นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววรรณภา เครือเตจ๊ะ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยตรวจสอบภายใน