กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสายทิพย์ พาสกล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางสาวอิสราภรณ์ บุญเกิดมา
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

นางสาวอนงค์พร ตรีทานนท์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด