กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายณภัทร ศรีละมัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงาน วัดและประเมินผลการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

นางสาวภัททิยา สุปินะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

นางสาวชยากานต์ เปี่ยมถาวรพจน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

นายธีร์ชนินทร์ แจ่มจำรัส
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ว่าที่เรือตรีทรงธรรม พลับพลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววันวิสาข์ จิตต์สุภา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชานิศรา แสงอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายอุรุพงษ์ โคดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนบรรเทิงกูล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ