กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

นางบุศรินทร์ แสงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

นางสายสวาท สุขวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

นางสาววันเพ็ญ สุวรรณผู
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

นางวันเพ็ญ อุดมทรัพย์
ครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์
ครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสุขนภา ดอนผิวไพร
ครูโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจิรวรรธ พรุเพชรแก้ว
ครูโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางสาวสกุลทิพย์ สิงห์เงา
ครูโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางลัดดาวรรณ อินทสิน
ครูโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นายส่งเสริม ช่วยทอง
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวน้ำฝน ยามกระโทก
ครูโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวธัญญลักษณ์ โชติจรูญพันธ์
ครูโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานธุรการ

นางสาวสกุลทิพย์ สิงห์เงา
ครูโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่

นางสาวอรวรรณ อ้นเกษม
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวฐนิดา ต่อโชติ
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววรรณภา เครือเตจ๊ะ
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

นางสาวเขมณัฏฐ์ ธนเจริญทิพย์
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ

นางสาวกมลวรรณ จันทรวงค์
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ

นายกฤษฎา แจ่มทิม
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและสินทรัพย์