กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมชาย ทองสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางกฤชภอร มอญใต้
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางภัทชนก มุสิกิจมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางดาวประกาย ทาธง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายส่งเสริม ช่วยทอง
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

นางสาวนิภาพรรณ แก้วส่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุง
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายภิรมย์ คงเหล่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายณัฐสิทธิ์ ชินวงค์
ครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวตติยา จันทะพรรณ
ครูโรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุง
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววาสนา จันทะวิลักษ์
ครูโรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุง
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนวลศรี ตาดต่าย
ครูโรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุง
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวโชติรส สุขสำราญ
ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววิวรรณรักษ์ นวอนันต์สกุล
ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววงเดือน ทองบุญโฑ
ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวศศิธร ลิ่วเวหา
ครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ
ครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวปัทมา บัวลังกา
ครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธีทัต จันทรา
ครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอรรถธิวัฒน์ ทีเกาะ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววรารัตน์ นาคสุข
เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกัลย์ณิศา อภิสินธเดช
เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุง
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพันธุ์นิภา ศรีเผือก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวมินตรา นิยมศรี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววรางคณา ชั่งโต
ครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวชลธิชา สุระ
ครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวชัชชญา มานะประสพสุข
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุชาดา ชัยบัวคำ
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจิรัชญา เสาวรส
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฎิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายอติกานต์ เพ็งแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฎิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

นางสาวภัททิยา พรมบุญแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล