กลุ่มนโยบายและแผน

นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายภัทรแสน แสนยะมูล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวศุภนิดา มาลัยทอง
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ อินทโชติ
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่วยปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน